MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Het Comité voor wherrywedstrijden van de vereniging Zeilend Scheehout organiseert op 18 mei, op Hemelvaartsdag, de jaarlijkse zeilwedstrijd op de Spiegelpolder bij de watersportvereniging ‘De Spiegel’. Zie in de bijlage de uitnodiging, aanmelden voor 14 mei.

Hebben jullie ook al weer zo’n zin in het nieuwe toerseizoen?

De WIII Toercommissie organiseert elk jaar 6 vaste roeitochten. Voor 2023 staan de volgende data op het programma:

 • Zaterdag 15 april Nieuwe-ledentocht, middagtocht (op persoonlijke uitnodiging)
 • Zaterdag 13 mei Lentetocht, een dagtocht van ongeveer 30km
 • Zaterdag 8 juli Zomertocht, een dagtocht van ongeveer 30 à 40km
 • Zondag 20 augustus Magnum Marathon, 58km over de Vecht en de Amstel, ism de KNRB
 • Zaterdag 23 september Lichtjestocht, stadstocht van 16km, einde middag, begin avond
 • Zaterdag 18 november Snerttocht, middagtocht van 16km door de stad, na afloop Snert

Enkele weken voorafgaand aan de tocht komt er informatie, onder meer over de route, beschikbaar op www.willem3.nl.

Naast de vaste tochten zijn er plannen voor tochten voor speciale doelgroepen, bijvoorbeeld voor de jeugd, voor onze niet-Nederlandstalige leden, en voor de groep scheehouten wherryroeiers.

We zien jullie allemaal graag bij de Willem III Toertochten. Tot dan!

Arthur, Berthie, Catherine, Eilard, Els, Maaike, Vesna en Wouter

Willem III Tour Calendar 2023

Are you already looking forward to the new touring season?

The WIII Tour Committee organizes 6 fixed rowing trips every year. The following dates are scheduled for 2023:

 • Saturday April 15 New members tour, afternoon tour (on personal invitation)
 • Saturday 13 May Spring trip, a day trip of about 30 km
 • Saturday 8 July Summer tour, a day trip of about 30 to 40 km
 • Sunday August 20 Magnum Marathon, 58 km over the Vecht and the Amstel, in collaboration with the KNRB
 • Saturday 23 September Lichtjestocht, city tour of 16 km, late afternoon, early evening
 • Saturday 18 November Snerttocht, afternoon tour of 16km through the city, followed by Snert

A few weeks prior to the tour, information, including about the route, will be available on www.willem3.nl.

In addition to the regular trips, there are plans for trips for special target groups, for example for the youth, for our non-Dutch speaking members, and for the group of scheehouten wherry rowers.

We look forward to seeing you all at the Willem III Tours. Until then!

Arthur, Berthie, Catherine, Eilard, Els, Maaike, Vesna and Wouter

 

Willem 3 had its first tour of the year prior to the New Years Reception at our clubhouse. We were specifically pleased that our international members registered for this tour.

On a very sunny January 8, some 25 people made a canal tour through Amsterdam to celebrate the New Year. This time of the year means little traffic from tourism allowing for perfect conditions for a rowing tour. The trajectory was at times challenging as waterways were narrow and wind was fierce, but that made it all the more worthwhile. Given the enthusiasm from participants, we would like to see this event turn into a yearly tradition.

Eerste zonnige Toertocht van het jaar. Zondag 8 januari 2023

Willem 3 had voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie in ons clubhuis, met de Nieuwjaarstocht 2023 zijn eerste toertocht van het jaar. We waren vooral blij dat onze internationale leden zich voor deze tour hadden aangemeld.

Op deze zeer zonnige 8 januari maakten zo’n 25 mensen een toertocht door Amsterdam om het nieuwe jaar te vieren. Deze tijd van het jaar betekent weinig verkeer met rondvaartboten, waardoor de omstandigheden perfect waren voor een roeitocht. Het traject was soms uitdagend omdat de waterwegen smal waren en de wind best stevig, maar dat maakte het des te meer de moeite waard. Gezien het enthousiasme van de deelnemers zouden we graag zien dat dit evenement een jaarlijkse traditie wordt.

Roeitocht door de stad, georganiseerd door de Samenwerkende Amsterdamse Roeiverenigingen,  langs een deel van het Amsterdams Light Festival.

Datum: zaterdag 14 januari 2023

Deelname is bedoeld voor ervaren ploegroeiers en zeer ervaren stuurlieden

Programma

 • 15.00 uur verzamelen bij Willem III. Boten klaar maken, en optioneel versieren met lichtjes als je een gooi wilt doen naar de wisseltrofee voor de mooist versierde boot.
 • 15.30 uur vertrek naar De Hoop.
 • 16.00 uur ontvangst op het vlot bij De Hoop met koek en zopie.
 • 16.30 uur gezamenlijke afvaart vanaf De Hoop.

Na de tocht diner, uitreiking wisseltrofee voor de mooist verlichte boot en een gezellig avondprogramma (optioneel).

Aanmelden: Uiterlijk 9 januari 2023 via regioroeien@willem3.nl. Geeft bij aanmelding ajb alvast aan of je ook mee wilt doen met het diner.

Kosten deelname: 7,50 euro pp zonder maaltijd  / 15 euro pp voor de maaltijd en het avondprogramma. Overmaken op: rekening m.keessen NL90INGB0004802713 onder vermelding ALF 2023.

Informatie: regioroeien@willem3.nl

Marina Keessen

Amsterdam Light festival 'Lite' 2022-2023, Saturday 14 January 2023

Rowing tour through the city, organized by the Amsterdam Rowing Associations, along part of the Amsterdam Light Festival.

Date: Saturday, January 14, 2023

Participation is intended for experienced team rowers and very experienced coxswains

Program

 • 15.00 Gathering at Willem III. Prepare boats, and optionally decorate with lights if you want to take a shot at the challenge trophy for the most beautifully decorated boat.
 • 3.30 pm Departure to De Hoop.
 • 16.00 Reception on the raft at De Hoop with cake and zopie.
 • 4.30 pm joint departure from De Hoop.

After the trip, dinner, award ceremony for the most beautifully lit boat and a pleasant evening program (optional).

Registration: No later than 9 January 2023 via regioroeien@willem3.nl. Please indicate when registering whether you also want to join the dinner.

Participation costs: 7.50 euros pp without meal / 15 euros pp for the meal and the evening program. Transfer to: account m.keessen NL90INGB0004802713 stating ALF 2023.

Information: regioroeien@willem3.nl

Marina Keessen

Op zondag 8 januari 2023 organiseert de Toercommissie de Nieuwjaarstocht voor leden van Willem III. Dat is voorafgaand aan de Nieuwjaarsborrel.

Programma

 • 13.00 uur verzamelen, boten te water laten
 • 13.30 uur start van de tocht, in konvooi wegvaren
 • 15.30 uur terug bij Willem III
 • 16.00 uur ontvangst nieuwjaarsborrel in de Sociëteit (casual chique)
 • 16:30 Toespraak door voorzitter Gerrit Blom
 • 16:45 uitreiking speldjes
 • 17:15 Botendoop
 • 19:00 afsluiting

Aanmelden: uiterlijk 2 januari 2023
Schrijf jezelf of je ploeg in via toercommissie@willem3.nl onder vermelding van ‘Nieuwjaarstocht 2023’. Plus (a) je naam (jullie namen), (b) mobiele telefoonnummer(s), (c) je/jullie afroei klasse(n), (d) eventueel je voorkeur voor een wherry of Cx+-boot.
Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail.

Aanmelden (niet verplicht) voor de nieuwjaarsborrel kan via de intekensheet.

Roeiniveau
Een geoefende captain per boot is verplicht!!
Deze gezellige stadstocht, van ongeveer 12km, is geschikt voor roeiers met niveau vanaf (bijna) klasse 1. Je moet ongeveer 2 uur lang kunnen roeien en de roeibeweging redelijk beheersen.

Geen kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan deze tocht.

Namens de WIII Toercommissie

Wouter, Els en Maaike

January 8, 2023 WIII New Year’s Tour, Will you join us?

On Sunday, January 8, 2023, the Tour Committee is organizing the New Year’s Tour for members of Willem III. That is prior to the New Year’s drink.

Program

 • Gather at 1:00 pm launch boats
 • 1:30 pm start of the tour, sail away in convoy
 • 3.30 pm back at Willem III
 • 4 pm reception New Year’s drink in the Sociëteit (casual chic)
 • 16:30 Toespraak door voorzitter Gerrit Blom
 • 16:45 uitreiking speldjes
  17:15 Botendoop
  19:00 afsluiting

Register no later than 2 January 2023
Register yourself or your team via toercommissie@willem3.nl, stating ‘New Year’s Tour 2023′. Plus (a) your name(s), (b) mobile phone number(s), (c) your rowing class(es), (d) possibly your wherry or Cx+ boat preference.
After registration you will receive a confirmation email.

You can register (not required) for the New Year’s drink via the registration sheet.

Rowing level
An experienced captain per boat is required!!

This pleasant city tour, of about 12 km, is suitable for rowers with a level from (almost) class 1. You must be able to row for about 2 hours and have a reasonable command of the rowing movement.

No costs
There are no costs associated with this tour.

On behalf of the WIII Tour Committee

Wouter, Els and Maaike

Dik ingepakt vertrokken 33 roeiers in 9 wherry’s op deze zonnige maar frisse dag voor onze jaarlijkse Snerttocht. De route van 17 kilometer ging door een mooi deel van Amsterdam, over de Singelgracht richting de Westelijke Eilanden, waar Eilard klaar stond met warme chocolademelk. De terugweg was via de grachten. En Amsterdam zag er prachtig uit in de avondsfeer.

Bij terugkomst was er zoals altijd Snert en gezelligheid in de Sociëteit. Het was weer een mooie tocht, met naast de Willem III-ers ook deelnemers van Tromp en van Vada.

Op zaterdag 18 november 2023 is onze volgende Snerttocht, je bent alvast van harte uitgenodigd!

Op zaterdag 19 november varen we weer onze prachtige en lekkere snerttocht. We beginnen om 16 uur met boten klaarmaken en varen bij invallende schemering eerst een verfrissende tocht door de grachten (ca 16 km) en daarna is er heerlijke warme snert in de sociëteit. Kosten € 10, aanmelden toercommissie@willem3.nl met vermelding van je roeiniveau en eventueel dieet zoals vega.

——————————————————————————————————————————-

Saturday november 19th we row a tour through the Amsterdam canals with traditional Dutch pea-soup (called: snert) afterwards. We start at 4 p.m. With preparing boats and then a refreshing rowing tour (about 16 km) at dusk and than there is warm “snert” in our clubhouse. Costs € 10 (account below). Sign up at toercommissie@willem3.nl and mention you rowing level and eventual diet like vegan.

Betaling graag direct bij aanmelding. Payment please immediately upon registration

NL 75 RABO 0106 6517 57 t.n.v./attn R.V. Willem III

Tot Amersfoort regende het nog, maar van daar af scheen de zon de zes dames en twee heren tegemoet, die kort voor zonsondergang bij roeivereniging Willem III aan de Amstel zouden vertrekken om de Lichtjestocht te gaan roeien, comfortabel gezeten in twee wherries, een tocht die ze via de Amstel naar het centrum van Amsterdam zou voeren, via de achterkant van Artis, een korte plas- en wisselpauze bij het Scheepvaartmuseum, om Nemo heen,  de Herengracht en via de Leliegracht naar de Keizersgracht en weer naar de Amstel, waar één van deze twee vlak voor de Magere Brug – de meest opzichtige van alle prachtig verlichte bruggen – bijna het onderspit dolf tegen een kaarsrecht op ons af varende rondvaartboot, die kennelijk minder onder de indruk was van onze subtiel verlichte boten dan wijzelf, en zo kwamen wij schadevrij en goed gestemd onder een heldere sterrenhemel terug bij Willem III, waar de gastvrije mevrouw van de toercommissie ons verwelkomde met Skuumkoppen en ander vocht en een rijkgevulde borreltafel, en wij de verhalen deelden over wat wij meemaakten, en hoe dat, wat later dan deze ene zin, in de vorm van een foto- en filmcollage jullie een nog betere indruk zal geven wat een ontzettend leuke namiddag en avond wij in onze hoofdstad beleefden.

Jurjen

Op 08 oktober 2022 organiseert de Stichting Roeisloepen Grachtentocht Amsterdam de 35e editie van de Grachtenrace Amsterdam organiseren, een 25 kilometer lange race voor roeisloepen over de Amstel en de grachten van Amsterdam.

De editie van dit jaar heeft start en finish bij het Olympisch Stadion. Via het Amstelkanaal roeit men naar de Amstel en de oostzijde en het centrum van Amsterdam. Via de Amstel, de Singelgracht en de Boerenwetering beweegt de vloot zich naar de finish bij het Olympisch Stadion. Er wordt gestreefd naar een minimale belasting van de wateren door de 140 sloepen kort achter elkaar te laten starten.

Het is aan te raden op deze dag niet te gaan roeien in de stad op deze route.

Voor meer informatie zie de Grachtenrace

Zaterdagavond 24 september organiseren we weer de prachtige lichtjestocht door de grachten. We verzamelen vanaf 17 uur en bij terugkomst hapjes en een drankje. We vinden het ook leuk als de deelnemers hun boot versieren.

Doordat de tocht ook op de KNRB kalender staat zijn er al veel aanmeldingen van andere verenigingen. Daardoor is een aantal boten al niet meer beschikbaar, dus geef je snel op! De kosten zijn € 10,- per deelnemer (plus € 5,- boothuur pp voor andere verenigingen). Over te maken op NL 75 RABO 0106651757 t.n.v. R.V. Willem III.

Aanmelden: toercommissie@willem3.nl, vermeld daarbij je roeiniveau.

De toercommissie

——————————————————————————————————————————

Saturday night september 24th we will organize (again) the city light tour through the Amsterdam canals. We are gathering at 5 p.m. and when  returned we provide snacks and drinks. We like it when you festively illuminate your boat.

The  number of available boats is limited, so hurry! Costs are € 10,- per participant. Transferred to  NL 75 RABO 0106651757 attn. R.V. Willem III.

Apply to toercommissie@willem3.nl and don’t forget to mention you rowing level.

De toercommissie