MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

English below

Uitvallers en invaller, downs en ups, zon en regen. Wat een tocht!

Het zag er even naar uit dat de Zomertocht 2024 voor onze ploeg weer niet door zou gaan. Dit keer geen code oranje (of toch, tegen Engeland?) maar door twee roeiers die uitvielen. Met een invaller en de Doorzetter konden we toch ehh, doorzetten.

Wat ons te wachten stond was een tot in de puntjes voorbereide toer met veel mooie en spannende ingrediënten. Om niet te ver vooruit te lopen op de enige wherry die meedeed (tegen vier C-boten!) zochten we naar een niet te snelle haal. De stuur wist daar wel raad mee: “Opgelet! Toerhaal vanaf nu!” Zo kwamen we bij de wereldberoemde grachten voor het Rijksmuseum, roeiden we langs Paradiso en het Americain. Intussen hadden we de toerhaal teruggebracht tot een stadshaal (creatieve stuur…).

In de eerste sluis zakten we met boot en al ruim anderhalve meter naar beneden, indrukwekkend! Zo zaten we op het juiste peil voor de Sloterplas waar de korte oversteek naar onze lunchplek voelde als een pittige appetizer. Spitse golven sloegen van alle kanten de boot in. Al snel waren we in het rustige en zonnige haventje van de Duikelaar waar een heerlijke lunch voor ons was klaargezet. De timing was overigens ook goed geregeld. De regen viel tijdens de lunch en de wind nam af. Zo konden we zonder problemen de Sloterplas over.

Bij het verlaten van de plas hebben we de ‘groene route’ genomen. Een stukje Biesbos verstopt in Amsterdam. We moesten laveren tussen omgevallen bomen en konden (bijna allemaal) onder een brug schuilen voor een flinke hoosbui (alweer die uitstekende timing). Op de Nieuwe Meer voelt het alsof je maar in een heel klein bootje vaart, zeker als je langs de grote boeien roeit en de grote sluis binnenvaart onder de snelweg. Op het laatste stuk heeft de stuur een nieuw commando bedacht: “Nu samen zingen, Lang zal ze leven!”. En zo hebben we de jarige uitvaller, die ons langs de kant stond op te wachten, toch nog toe kunnen zingen.
Terug op Willem 3 waren we heerlijk moe en met een lekker hapje van Arthur, helemaal voldaan!

Marwim van Overschot

*-*

Dropouts and substitutes, downs and ups, sun and rain. What a trip!

For a while it looked like the 2024 Summer Tour would be canceled for our team again. This time no code orange (or is it, against England?) but due to two rowers who dropped out. With a substitute and the C3* Doorzetter we were able to continue.

What awaited us was a tour prepared down to the last detail with many beautiful and exciting ingredients. In order not to get too far ahead of the only wherry that participated (against four C-boats!) we looked for a stroke that was not too fast. The cox knew what to do with this: “Attention! ‘Toerhaal’ from now on!” This is how we arrived at the world-famous canals in front of the Rijksmuseum, we rowed past Paradiso and the Americain Hotel. In the meantime, we had reduced the ‘toerhaal’ to a ‘stadshaal’ (creative cox …).

In the first lock we sank down more than one and a half meters with the boat, impressive! So we were at the right level for the Sloterplas where the short crossing to our lunch spot felt like a spicy appetizer. Sharp waves crashed into the boat from all sides. Soon we were in the quiet and sunny harbor of the Duikelaar where a delicious lunch had been prepared for us. The timing was also well organised. The rain fell during lunch and the wind subsided. This way we could cross the Sloterplas without any problems.

When leaving the lake we took the ‘green route’. A piece of Biesbos hidden in Amsterdam. We had to navigate between fallen trees and (almost all of us) were able to take shelter under a bridge from a heavy downpour (excellent timing again). On the Nieuwe Meer it feels like you are rowing in a very small boat, especially when you row past the large buoys and enter the large lock under the highway. At the last part the cox came up with a new command: “Sing together now, Long may she live!”. And so we were able to sing the birthday song for our team member, who was waiting for us on the side, and who unfortunately could not row with us today.
Back at Willem 3 we were wonderfully tired and completely satisfied with a tasty snack from Arthur!

Marwim van Overschot

Op zondag 18 augustus 2024 organiseert de Toercommissie in samenwerking met de KNRB de jaarlijkse Magnum.

De Magnum is een prestatietocht van 58 km over Vecht en Amstel, waarbij twee keer onder begeleiding het Amsterdam Rijnkanaal wordt overgestoken.

De tocht telt mee in het KNRB marathon klassement.

Naast deelnemers uit het hele land willen we ook graag weer Willem 3 ploegen begroeten, uiteraard iets voor ervaren roeiers.

Start op zondag 18 augustus om 8:30 uur.

Kosten € 15,00 pp (indien boothuur + € 10,00 pp) over te maken op NL75 RABO 0106651757 tnv R.V. Willem 3 ovv van ‘Magnum 2024’ en je (ploeg)naam.

Aanmelden via de KNRB evenementenkalender of via toercommissie@willem3.nl.

Zie voor inspiratie en een routekaartje alvast het verslag van Florrie uit 2023:
https://www.willem3.nl/nieuws/2023/08/de-magnum-wat-een-prachtige-tocht

Graag tot ziens op 18 augustus!

De W3 Toercommissie

*-*

On Sunday, August 18th, 2024, the Tour Committee will organize the annual Magnum in collaboration with the KNRB.

The Magnum is a performance tour of 58 km across the Vecht and Amstel, during which the Amsterdam Rhine Canal is crossed twice under supervision.

The tour counts in the KNRB marathon rankings.

In addition to participants from all over the country, we would also like to welcome Willem 3 teams again, something for experienced rowers of course.

Starts on Sunday, August 18th at 8:30 am.

Costs € 15.00 pp (if boat rental + € 10.00 pp) to be transferred to NL75 RABO 0106651757 in the name of R.V. Willem III stating ‘Magnum 2024’ and your (team) name.

Register via the KNRB events calendar or via toercommissie@willem3.nl.

For inspiration and a road map, see Florrie’s report of 2023:
https://www.willem3.nl/nieuws/2023/08/de-magnum-wat-een-prachtige-tocht

We look forward to seeing you on August 18th!

The W3 tour committee

Op zaterdag 22 juni organiseerden de 5 Amsterdamse burger roeiverenigingen en de Ouderkerkse ‘Amstelgeuzen’ gezamenlijk de betoverende Kortste Nacht Roeitocht.

Na de ontvangst en de briefing bij RIC, stapten we om 20 uur in onze boten bij Willem 3, klaar voor een magische tocht over de Amstel. Het water was spiegelglad en de zon verspreidde een warme gloed over het water. Als een gouden draad van bootjes zakten we vol energie de rivier af.

De route bracht ons richting Ouderkerk aan de Amstel, waarna we de afslag namen naar de Voetangel, de Waver op. Het was muisstil tussen het riet, met af en toe een fuut die met ons opvoer of een meerkoet die zijn nestje angstvallig moest verdedigen. Ondertussen alleen het geluid van het ritmisch ploffen van de bladen in het water. Dan is geluk even zo simpel.
Vlak voor Nes werden we door ‘Amstelgeuzen’ op de oever van de Oude Waver verrast met heerlijke versnaperingen, wat nieuwe energie gaf voor het volgende deel van de tocht.

We vervolgden onze reis rondom de Ronde Hoep. De volle maan verscheen ondertussen als een reusachtige bol aan de hemel en leek te rusten op het grasland, wat de sfeer magisch maakte. Roeiend onder de sterrenhemel ervoeren we een onvergetelijke nacht. Besef van tijd hadden we niet meer.

Rond 1 uur keerden we terug bij RIC, waar een warme ontvangst met heerlijke soep en verse salades op ons wachtte. Dit culinaire einde was de perfecte afsluiting van onze bijzondere nacht. De Kortste Nacht Roeitocht bleek niet alleen een fysieke uitdaging, maar vooral een betoverende ervaring die we nog lang zullen koesteren.

Catherine Pannevis

Review: Shortest Night Tour – Saturday June 22, 2024

On Saturday, June 22, the 5 Amsterdam citizen rowing clubs and the Ouderkerk ‘Amstelgeuzen’ jointly organized the enchanting Shortest Night Rowing Tour.

After the welcome and briefing at RIC, we boarded our boats at Willem 3 at 8 p.m., ready for a magical trip on the Amstel. The water was mirror smooth and the sun spread a warm glow over the water. We went down the river full of energy like a golden thread of boats.

The route took us towards Ouderkerk aan de Amstel, after which we took the exit to the Voetangel, onto the Waver. It was very quiet among the reeds, with the occasional grebe joining us or a coot anxiously defending its nest. Meanwhile, only the sound of the rhythmic plopping of the blades in the water. Then happiness is just as simple.
Just before Nes we were surprised by ‘Amstelgeuzen’ on the banks of the Oude Waver with delicious refreshments, which gave us new energy for the next part of the trip.

We continued our journey around the Ronde Hoep. Meanwhile, the full moon appeared as a giant sphere in the sky and seemed to rest on the grassland, making the atmosphere magical. Rowing under the starry sky we experienced an unforgettable night. We no longer had a sense of time.

We returned to RIC around 1 o’clock, where a warm welcome with delicious soup and fresh salads awaited us. This culinary ending was the perfect ending to our special night. The Shortest Night Rowing Tour turned out to be not only a physical challenge, but above all an enchanting experience that we will cherish for a long time.

Catherine Pannevis

(English below)

De lichtjestocht is een toertocht bij avond door de grachten. Deze staat op de KNRB toerkalender en is erg populair bij ploegen uit het hele land. Het gevolg is dat we nu al bijna vol zijn. Om als Willem III-ers toch deze tocht mee te kunnen roeien is het nodig je nu meteen op te geven. Na 1 juli zijn de dan nog resterende plaatsen weer beschikbaar voor ploegen van buiten. De kosten zijn € 15 pp, aanmelden via toercommissie@willem3.nl

Om onze eigen leden volop gelegenheid te geven voor een avondtocht door de grachten organiseren we ook op 9 november de snertocht, die staat niet op de KNRB kalender en daar is voor iedereen plaats.

City light tour september 28th 2024 almost fully booked

The lichtjestocht, a city light tour in the evening, is a national tour and is very popular amongst teams from all over the country. Because of this we are almost fully booked already. If you want to participate it is neccesary to apply immediately via toercommissie@willem3.nl, the costs are € 15,- pp. After July 1st the remaining boats will be available again for other teams.

For our own members we organise November 9th another tour through the city canals in the evening: the snertocht (pea-soup tour). This tour is not nationally announced and gives our own members the full opportunity for an evening tour through the canals.

Op zondag 7 juli 2024 organiseert de Toercommissie de W3 Zomertocht.
Vanwege het uitvallen van de Lentetocht heb je een herkansing om de ‘Sloterplastocht‘ te doen.
Je roeit een stuk door Amsterdam. En je komt over ‘ruim water’, de Sloterplas en de Nieuwemeer.
Deze avontuurlijke tocht van 29km, met 3 schutsluizen, is geschikt voor alle roeiers vanaf klasse 1, die over een redelijke conditie beschikken.
Je bent tot halverwege de middag onderweg. Ga je met ons mee? We verzamelen om 9.00 uur.

Aanmelden
Schrijf jezelf of je ploeg uiterlijk 30 juni in via toercommissie@willem3.nl.
Onder vermelding van ‘Zomertocht 2024’. Plus (a) je naam (jullie namen), (b) mobiele telefoonnummer(s), (c) je/jullie e-mailadressen, (d) je/jullie afroei klasse(n), (e) eventueel je voorkeur voor een wherry of Cx+-boot.
Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail.

Kosten
Meedoen kost € 15,- per persoon, inclusief een welkomstdrankje bij Willem 3 en een consumptie onderweg. Voor deelnemers van andere roeiverenigingen, die een boot van Willem 3 willen gebruiken, komt er € 5,00 pp bij.

Zou je het bedrag ajb willen overmaken op rekening NL75 RABO 0106 6517 57 t.n.v. R.V. Willem 3 ovv ‘Zomertocht 2024’ en je naam of de naam van je ploeg als je voor de hele ploeg betaalt?

Informatie
Je moet in staat zijn om in- en uit de boot te stappen bij lastige oevers.
Er zijn geen lage of smalle bruggen te verwachten op deze route.

We maken er een mooie dag van!!

Graag tot ziens op 7 juli!

W3 Toercommissie
Arthur, Vesna, Els en Maaike

*-*

Invitation: W3 Summer Tour – Sunday July 7th, 2024

The Tour Committee is organizing the W3 Summer Tour on Sunday, July 7th, 2024.
Due to the cancellation of the Spring Tour, you have a second chance to do the ‘Sloterplastocht‘.
You row a bit through Amsterdam. And you come across ‘spacious water’, the Sloterplas and the Nieuwemeer.
This adventurous tour of 29 km, with 3 locks, is suitable for all rowers from class 1, with a reasonable level of fitness.
You’ll be on the road until mid-afternoon. Will you join us? We gather at 9:00 am.

To register
Register yourself or your team no later than June 30 via toercommissie@willem3.nl.
Stating ‘Summer Tour 2024′. Plus (a) your name(s), (b) mobile telephone number(s), (c) your email addresses, (d) your rowing class(es), (e) any preference for a wherry or Cx+ boot.
After registration you will receive a confirmation email.

Cost
Participation costs €15 per person, including a welcome drink at Willem 3 and a snack along the way. Participants from other rowing clubs who want to use a Willem 3 boat will be charged an additional €5.00 per person.

Would you please transfer the amount to account NL75 RABO 0106 6517 57 in the name of: R.V. Willem 3 stating ‘Summer Tour 2024’ and your name or the name of your team if you pay for the entire team?

Information
You must be able to get in and out the boat at difficult banks.
There are no low or narrow bridges to be expected on this route.

We look forward to seeing you on July 7!

W3 Tour Committee
Arthur, Vesna, Els and Maaike

Heb je zin in een bijzondere roei ervaring?

Op zaterdag 22 juni 2024 organiseren de Samenwerkende Amsterdamse Roeiverenigingen (De Amstel, Amstelgeuzen, De Hoop, Poseidon, RIC en Willem 3), de jaarlijkse Kortste Nacht Tocht.

Programma:
19.00 uur: Je boot ophalen bij W3 en vertrek naar RIC
19.30 uur: Verzamelen bij RIC, ontvangst en briefing
20.00 uur: Vertrek richting Ouderkerk
Halverwege: Picknick (koffie/thee met iets lekkers) bij de Waver
Na afloop: Soep en gezellig napraten bij RIC

Route:
Je roeit een avond- en nachttocht van 30km rondom de Ronde Hoep-polder. Even na 22.00 uur de zon onder zien gaan vanuit je bootje op de Waver. Halverwege de tocht een picknick. In het donker over de Amstel langs Nes en Ouderkerk. Het wordt een bijzondere ervaring.
Na afloop gezamenlijk soep en napraten. Je bent tot in de kleine uurtjes onderweg.

Aanmelden, uiterlijk 19 juni:
Schrijf jezelf of je ploeg in via toercommissie@willem3.nl onder vermelding van ‘Kortste Nacht 2024’. Plus (a) je naam (jullie namen), (b) mobiele telefoonnummer(s), (c) je/jullie e-mailadressen, (d) je/jullie afroei klasse(n), (e) eventueel je voorkeur voor een wherry of Cx+-boot.
(f) Geef ajb aan of je na afloop mee wilt doen met de soep bij RIC ja/nee.
Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail.

Kosten:
Meedoen kost € 10,00 per persoon, inclusief picknick onderweg en soep na afloop.
Zou je het bedrag ajb willen overmaken op rekening NL75 RABO 0106 6517 57 t.n.v. R.V. Willem 3 ovv je naam of de naam van je ploeg als je voor de hele ploeg betaalt? En onder vermelding van Kortste Nacht 2024.

Informatie:
Geschikt voor roeiers met een redelijk goede conditie en minimaal klasse 1 (bij voorkeur klasse 2+).
Je moet in staat zijn om in- en uit de boot te stappen bij lastige oevers.
Er zijn lage en/of smalle bruggen te verwachten op deze route, je moet kunnen slippen en doorvallen.

Als je vragen hebt, laat het gerust weten.

Graag tot ziens op 22 juni!

W3 Toercommissie en W3 Regiogroep
Catherine, Els en Maaike

*-*

Invitation: Shortest Night Tour – Saturday June 22, 2024

Are you looking forward to a special rowing experience?

On Saturday, June 22, 2024, the Collaborating Amsterdam Rowing Clubs (De Amstel, Amstelgeuzen, De Hoop, Poseidon, RIC and Willem 3) will organize the annual Shortest Night Tour.

Program:
7:00 PM: Pick up your boat at W3 and depart for RIC
7:30 PM: Gathering at RIC, reception and briefing
8:00 PM: Departure towards Ouderkerk
Halfway: Picnic (coffee/tea with something tasty) at the Waver
Afterwards: Soup and a nice chat at RIC

Route:
You row an evening and night trip of 30 km around the Ronde Hoep polder. Watch the sun set from your boat on the Waver just after 10 p.m. A picnic halfway through the tour. In the dark on the Amstel past Nes and Ouderkerk. It will be a special experience.
Afterwards, have soup together and chat. You’re on the road until the wee hours.

Register no later than June 19:
Register yourself or your team via toercommissie@willem3.nl, stating ‘Shortest Night 2024’. Plus (a) your name(s), (b) mobile telephone number(s), (c) your/your email addresses, (d) your/your rowing class(es), (e) possibly your preference for a wherry or Cx+ boot.
(f) Please indicate whether you would like to join the soup at RIC afterwards yes/no.
After registration you will receive a confirmation email.

Cost:
Participation costs €10.00 per person, including a picnic along the way and soup afterwards.
Would you please transfer the amount to account NL75 RABO 0106 6517 57 in the name of: R.V. Willem 3 stating your name or the name of your team if you pay for the entire team? And mentioning Shortest Night 2024.

Information:
Suitable for rowers with a reasonably good condition and at least class 1 (preferably class 2+).
You must be able to get in and out of the boat on difficult banks.
Low and/or narrow bridges are expected on this route, you must be able to slip and fall through.

If you have any questions, please let us know.

We look forward to seeing you on June 22!

W3 Tour Committee and W3 Regional Group
Catherine, Els and Maaike

Op zondag 26 mei 2024 organiseert de Toercommissie de W3 Lentetocht.
De route gaat vanaf Willem 3 eerst een stuk door Amsterdam. Daarna roeien we over ‘ruim water’: de Sloterplas en de Nieuwemeer. Via Amsterdam Zuid komen we weer terug bij Willem 3.
Deze avontuurlijke tocht van 29km, met 3 schutsluizen, is geschikt voor alle roeiers vanaf klasse 1, die beschikken over een een redelijke conditie.
Je bent tot halverwege de middag onderweg. Ga je met ons mee? We verzamelen om 9.00 uur.

Aanmelden
Schrijf jezelf of je ploeg in via toercommissie@willem3.nl onder vermelding van ‘Lentetocht 2024’. Plus (a) je naam (jullie namen), (b) mobiele telefoonnummer(s), (c) je/jullie e-mailadressen, (d) je/jullie afroei klasse(n), (e) eventueel je voorkeur voor een wherry of Cx+-boot.
Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail.

Kosten
Meedoen kost € 15,- per persoon, inclusief een welkomstdrankje bij Willem 3 en een consumptie onderweg. Voor deelnemers van andere roeiverenigingen, die een boot van Willem 3 willen gebruiken, komt er € 5,00 pp bij.

Zou je het bedrag ajb willen overmaken op rekening NL75 RABO 0106 6517 57 t.n.v. R.V. Willem 3 ovv je naam of de naam van je ploeg als je voor de hele ploeg betaalt?

Informatie
Je moet in staat zijn om in- en uit de boot te stappen bij lastige oevers.
Er zijn geen lage of smalle bruggen te verwachten op deze route.

Tot ziens op 26 mei!

W3 Toercommissie
Vesna, Els en Maaike

*-*

Invitation: W3 Spring Tour – Sunday May 26, 2024

The Tour Committee is organizing the W3 Spring Tour on Sunday, May 26, 2024.
From Willem 3, the route first goes through Amsterdam. Then we row across ‘wide water’: the Sloterplas and the Nieuwemeer. We return to Willem 3 via Amsterdam Zuid.
This adventurous tour of 29 km, with 3 locks, is suitable for all rowers from class 1, with a reasonable level of fitness.
You’ll be on the road until mid-afternoon. Will you join us? We gather at 9:00 am.

To register
Register yourself or your team via toercommissie@willem3.nl, stating ‘Spring Tour 2024’. Plus (a) your name(s), (b) mobile telephone number(s), (c) your email addresses, (d) your rowing class(es), (e) any preference for a wherry or Cx+ boot.
After registration you will receive a confirmation email.

Cost
Participation costs €15 per person, including a welcome drink at Willem 3 and a snack along the way. Participants from other rowing clubs who want to use a Willem 3 boat will be charged an additional €5.00 per person.

Would you please transfer the amount to account NL75 RABO 0106 6517 57 in the name of: R.V. Willem 3 stating your name or the name of your team if you pay for the entire team?

Information
You must be able to get in and out the boat at difficult banks.
There are no low or narrow bridges to be expected on this route.

See you on May 26!

W3 Tour Committee
Vesna, Els and Maaike

Hebben jullie ook al weer zo’n zin in het nieuwe toerseizoen?

De W3 Toercommissie heeft voor 2024 weer een gevarieerd programma voor jullie klaar staan.

1. Zondag 7 januari Nieuwjaarstocht
Middagtocht van 12km voorafgaand aan de W3 Nieuwjaarsreceptie. Klik hier voor de terugblik.

2. Zondag 14 en zondag 21 januari, Amsterdam Light Festival Tocht
Avondtocht langs de kunstwerken van het Amsterdam Light Festival. Klik hier voor de terugblik.

3. Zondag 14 april Nieuwe-ledentocht
Middagtocht. Roeiers die lid van Willem 3 zijn geworden in 2023 of 2024 ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging per e-mail. Voor meer info, klik hier

4. Zondag 26 mei Lentetocht
We roeien ongeveer 30km in en/of rond Amsterdam. Je bent tot halverwege de middag onderweg. Voor meer info, klik hier

5. Zaterdag 22 juni Kortste Nacht Tocht
Avond/nachttocht met de Samenwerkende Amsterdamse Roeiverenigingen. Het is een tocht van 29km rondom de Ronde Hoep-polder. Voor meer info, klik hier

6. Zondag 7 juli Zomertocht
Een dagtocht van ongeveer 30 à 40km door het landelijke gebied ten zuiden van Amsterdam. We verzamelen om 9.00 uur. Je bent tot het einde van de middag onderweg. Voor meer info, klik hier

7. Zondag 18 augustus Magnum Marathon, ism de KNRB
Een dagtocht van 58km. Voor goed geoefende ploegroeiers. De meeste ploegen zijn de hele dag onderweg. Blik alvast vooruit met de enthousiasmerende terugblik van Florrie uit 2023 en klik hier

8. Zaterdag 28 september Lichtjestocht
Einde middag, begin avond. Deze afwisselende stadstocht van ongeveer 16km is populair bij veel roeiverenigingen van buiten Amsterdam die zich meestal massaal aanmelden. Voor meer info, klik  hier

9. Zondag 13 oktober KYC tocht
Deze middag stadstocht voert je langs verschillende toeristische hoogtepunten in Amsterdam. Voor meer info, klik hier

10. Zaterdag 9 november Snerttocht
Late middagtocht. We roeien een tocht van ongeveer 16km door Amsterdam in avondsfeer. Voor meer info, klik hier

Informatie en aanmelden
Ongeveer een maand voorafgaand aan de tocht hangen we de postertjes op en wordt nadere informatie over de inschrijving en de kosten gepubliceerd op de website van Willem 3.

Wil je meedoen met een toertocht? De kosten zijn € 15,- per persoon en kun je overmaken op rekening NL75 RABO 0106 6517 57 t.n.v. R.V. Willem 3. Vergeet niet je roeiniveau te vermelden bij je inschrijving.

We zien jullie allemaal graag bij de Willem 3 Toertochten. Tot dan!

Arthur, Berthie, Catherine, Eilard, Els, Maaike, Vesna en Wouter

Light, light, heel light, klinkt het door de boot. Overal dansen lichtjes om ons heen. Het Amsterdam Light Festival, een terugkerend schouwspel van kunstwerken van en met licht, langs een schitterende route door de Amsterdamse grachten. Zoals elk jaar te bezichtigen te voet, te fiets en per boot. Maar niet per roeiboot! Gelukkig is er een uitzondering gemaakt en mochten C4x+-en en Wherry’s van Willem III en De Hoop op zondagavond 14 januari 20 uur verzamelen bij de hoek van de Keizersgracht en de Brouwersgracht.

Het is al een feest om in het donker door de grachten te roeien, maar met een hele sliert roeiboten en achtervolgd door een hele zwerm kano’s met felle lichtjes, is echt onvergetelijk!

Volle kracht weer naar Willem III voor glühwein en een snack, heerlijk!
Met hartelijke dank aan de leden van de Toercommissie die alles tot in de (licht-)puntjes hebben geregeld.

Marwim van Overschot

W3 Amsterdam Light Festival, review

Peddle light, light, very light, sounds through the boat. Lights dance everywhere around us. The Amsterdam Light Festival, a recurring spectacle of works of art made of and with light, along a beautiful route through the Amsterdam canals. As every year, it can be visited on foot, by bike and by tour boat. But not by rowing boat! Fortunately, an exception was made and C4x+s and Wherrys from Willem III and De Hoop were allowed to gather at the corner of Keizersgracht and Brouwersgracht on Sunday evening, January 14, at 8 p.m.

Rowing through the canals in the dark is already a treat, but rowing with a whole line of rowing boats and being chased by a whole swarm of canoes with bright lights is truly unforgettable!

Full speed back to Willem III for mulled wine and a snack, delicious!
With many thanks to the members of the Tour Committee who arranged everything down to the brightest details.

Marwim van Overschot

Hoe beter dan met een roeitocht door de stad kan je het nieuwe jaar bij Willem 3 beginnen. Met een routekaart en een minutieuze routebeschrijving (met speciale dank aan Els, Maaike, Wouter en de andere leden van de Toercommissie), gingen 2 C4*tjes en een aantal wherry’s op pad.
We genoten van de zon en het glinsterende water en trotseerden de kou, want de gevoelstemperatuur was onder het vriespunt.

Het sturen in de stad vergde goede stuurmanskunst. We passeerden vele bruggen, sommige smal, sommigen met een kromming in de brug zodat je onder de brug goed moest bijsturen en 1 hele lange doorgang (de Weteringkeersluis), waar we peddels voor hadden meegenomen. Hulde aan de stuurvrouwen en -mannen en de roeiers die het er zonder kleerscheuren vanaf hebben gebracht.

Na de Amstel ging het verder door de Herengracht, Leidsegracht, Keizersgracht, Reguliersgracht, Lijnbaansgracht , Boerenwetering, Amstelkanaal en weer terug naar de Amstel en Willem 3.

Bij terugkomst laafden ons aan warme thee en we bleven maar napraten hoe gezellig het was. We verheugen ons nu al weer op de volgende toertocht.

Renée Everard

W3 New Year’s Tour January 7, 2024, retrospective

What better way to start the new year at Willem 3 than with a rowing tour through the city. With a route map and a meticulous route description (with special thanks to Els, Maaike, Wouter and the other members of the Tour Committee), 2 C4*s and a number of wherries set off.
We enjoyed the sun and the sparkling water and braved the cold, because the wind chill was below freezing.

Steering in the city required good steering skills. We passed many bridges, some narrow, some with a curve in the bridge so that you had to adjust carefully under the bridge and one very long passage (the Weteringkeersluis), for which we had brought paddles. Kudos to the coxswomen and men and the rowers who made it out unscathed.

After the Amstel it continued through the Herengracht, Leidsegracht, Keizersgracht, Reguliersgracht, Lijnbaansgracht, Boerenwetering, Amstelkanaal and back to the Amstel and Willem 3.

When we returned, we enjoyed hot tea and kept talking about how nice it was. We are already looking forward to the next tour.

Renée Everard