MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden in de sociëteit van de roeivereniging op woensdag 14 maart, aanvang 20.00 uur.

Agenda:

1. Opening van de vergadering door de voorzitter
2. Gedenken van de overledenen
3. Goedkeuring van de notulen van de ALV van 8 maart 2017, elders in deze Landtong vermeld.
4. Uitreiking van de eretekenen
5. Behandeling van het jaarverslag 2017
– Jaarverslag
– Financiën
– Bespreking van de rekening en verantwoording 2017
– Voorlezen van het rapport van de kascommissie
– Voorstel tot het verlenen van décharge van het bestuur
6. Behandeling van de begroting 2018
– Bespreken van de begroting
– Vaststellen van de begroting
– Benoeming kascommissie 2018
7. Bestuursmededelingen
8. Prijzenuitreiking:
– Carel W. Kok prijs
– Hans ten Houten prijs
9. Goedkeuring redactiestatuut (klik hier voor het concept)
10. Bestuursverkiezingen
Conform artikel 9 lid 5 van de statuten zijn volgens rooster aan de beurt om af te treden:
– De penningmeester Kristiaan Wolf
– De commissaris sociëteit/bar Arthur van der Poll
De penningmeester en de commissaris sociëteit/bar hebben beiden te kennen gegeven een volgende termijn hun functie te willen blijven uitoefenen.
11. Slotwoord van de voorzitter
12. Rondvraag
13. Sluiting van de vergadering.

Met vriendelijke roeigroet,

Eveline Pronker
Secretaris