MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Ledenvergadering, woensdag 8 uur. Hoe heeft het bestuur het gedaan, hoe heeft u het gevonden? We willen het weten. U moet er zijn, in de sociëteit in het clubgebouw. De laatste keer, in september, waren er 70 leden, en wat machtigingen. Dat is een procent of acht, dat moet omhoog.

U mag uw betrokkenheid niet afwentelen, uw contributie is niet genoeg. Willem III als een bedrijf kost vele malen meer, en verliest de kern.

De jaarvergadering, een thuiswedstrijd, toegankelijk zonder seizoenskaart, zonder visitatie.

In De Landtong van januari staat de agenda. De onderwerpen van het bestuur (allemaal vrijwilligers).

Maar waar het over gaat, bepaalt u, ten slotte.

 Agenda:

– Opening van de vergadering door de voorzitter, gedenken van de overledenen, goedkeuring van de notulen van de buitengewone alv van 14 september 2016, uitreiking van de eretekenen, behandeling van het jaarverslag 2016, jaarverslag financiën, bespreking van de rekening en verantwoording 2016, voorlezen van het rapport van de kascommissie, voorstel tot het verlenen van decharge aan het bestuur, bespreking van de begroting 2017, vaststellen van de begroting, benoeming kascommissie, besluit over voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement. besluit over wijziging afroeisysteem, bestuursmededelingen, bestuursverkiezingen, rondvraag. sluiting van de vergadering.

Lees de laatste Landtong eropna.

 (fve)