MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Privacy Statement Roeivereeniging Willem III

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Roeivereeniging Willem III van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de wetgeving mag Roeivereeniging Willem III alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Roeivereeniging Willem III hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • In het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
 • Om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
 • In verband met de gerechtvaardigde belangen van Roeivereeniging Willem III, waarbij Roeivereeniging Willem III erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:
  • Het maken van studies, modellen en statistieken;
  • De uitoefening en de verdediging van de rechten van Roeivereeniging Willem III bijvoorbeeld bij geschillen;
  • Het beheer van ledengegevens of ondersteuning daarvan, inclusief de aanmaak van segmenten en profielen voor het beheer van leden/donateurs of voor het detecteren van de behoeften van de leden en donateurs;
  • Door de betrokkene verleende toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Roeivereeniging Willem III is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat Roeivereeniging Willem III de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

Roeivereeniging Willem III verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Roeivereeniging Willem III verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.
De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door Roeivereeniging Willem III:

 • Om contact met u te kunnen opnemen;
 • Om u informatie te sturen;
 • Voor het opgeven voor evenementen en cursussen;
 • Voor het uitvoeren van de administratie;
 • Voor het uitvoeren van overige, voor een sportvereniging gebruikelijke activiteiten.

Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van vrijwilligers bij Roeivereeniging Willem III te vergroten en om u te informeren over onze activiteiten.

Indien u geen prijs stelt op informatie van Roeivereeniging Willem III, kunt u een e-mail onder vermelding van “blokkering” sturen naar: privacy@willem3.nl

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van Roeivereeniging Willem III, dan kunt u gebruik maken van de wijzigings- en afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere e-mail die Roeivereeniging Willem III verstuurt.

Website en Cookies

Op de website worden naast functionele statistiekencookies ter verbetering van de website (Google Analytics, Matomo) geen bezoekersgegevens geregistreerd. De website honoreert de DNT (Do Not Track) instelling in uw browser. Als deze ingesteld staat om niet gevolgd te worden, worden deze scripts niet naar uw browser meegestuurd.

Beveiliging van persoonsgegevens

Roeivereeniging Willem III heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Roeivereeniging Willem III heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

Uitwisseling van persoonsgegevens

 1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen Roeivereeniging Willem III. Roeivereeniging Willem III kan uw (persoons-)gegevens uitwisselen binnen de diverse afdelingen van Roeivereeniging Willem III. Roeivereeniging Willem III kan niet aansprakelijk worden gesteld, wanneer zij persoonsgegevens aan autoriteiten moet bezorgen, conform geldende wettelijke verplichtingen.
 2. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten Roeivereeniging Willem III. Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voorbeelden zijn de KNRB en NOC*NSF. Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Roeivereeniging Willem III of wanneer Roeivereeniging Willem III hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.
 3. Geen commercieel gebruik. Roeivereeniging Willem III zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. Roeivereeniging Willem III kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot haar faciliteiten ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens

Roeivereeniging Willem III bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist. Omdat oud-leden bij hernieuwd lidmaatschap geen entreegeld behoeven te betalen en zij – indien zij binnen redelijke termijn opnieuw lid worden – de afgeroeide klassen terug krijgen, alsmede om historische redenen, bewaart en archiveert Roeivereeniging Willem III de voor dit doel benodigde persoonsgegevens voor onbepaalde tijd.

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Voor de wijze waarop u gebruik kunt maken van uw rechten en de afhandeling van de verzoeken hieromtrent heeft Roeivereeniging Willem III in navolging van de KNRB de Regeling Rechten betrokkenen persoonsgegevens vastgesteld (zie www.willem3.nl onder “Informatie” -> “Over Willem III”). Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

U kunt uw schriftelijke verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan: Roeivereeniging Willem III, o.v.v. Privacy, Jan Vroegopsingel 8, 1096 CN Amsterdam.
Of via e-mail: privacy@willem3.nl
U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacy beleid.

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacy beleid, neemt u dan contact met ons op via privacy@willem3.nl.