MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Voor roeiers vanaf S1 bevoegdheid worden dit jaar weer de regioroeiwedstrijden georganiseerd. De wedstrijden hebben een vriendschappelijk karakter en zijn bedoeld voor beginnende en recreatieve roeiers die het leuk vinden eens een wedstrijd te roeien. In elke categorie krijgt de winnende ploeg een taart, en bij de finale op de Bosbaan een blik.

Data, locaties en aanmelden
• Zaterdag 13 april, 14.00 uur bij De Hoop, regioroeien@karzvdehoop.nl
• Zaterdag 18 mei, 14.00 uur bij RIC, regioroeien@ricamsterdam.nl
• Zaterdag 15 juni, 14.00 uur bij Poseidon, regioroeien@rzv-poseidon.nl
• Zaterdag 7 september, 14.00 uur bij De Amstel, regioroeien@amstelroei.nl
• Zaterdag 5 oktober, 13.00 uur finale op de Bosbaan, georganiseerd door Amstelgeuzen en Willem 3, regioroeien@willem3.nl

Leden van burgerroeiverenigingen in de Amsterdamse regio van Haarlem tot Muiden en van Zaandam tot Hilversum zijn van harte welkom om mee te doen.

Voorbereiden
• Vorm een ploegje voor je gewenste boottype (C2x+, C4x+ of 4x+).
• Je team kan bestaan uit dames, heren of mix.
• Verzin een leuke naam voor je ploeg waaronder je mee gaat doen.
• Ga lekker trainen, je kunt altijd advies vragen bij de instructeurs van Willem 3 waar je het beste op kunt letten.
• Een bevoegde en geoefende stuur is verplicht.

Meedoen
De kosten zijn 5,- euro per roeier. Je kunt je team aanmelden via je eigen vereniging en/of tot 1 week vooraf bij de organiserende roeivereniging. De inschrijving moet voor elke wedstrijd opnieuw worden gedaan. Je kunt aan één, meerdere of alle wedstrijden meedoen.

Meedoen betekent:
• Veel roeiplezier.
• In competitie roeien, je krachten meten met gelijken.
• Een finale wedstrijd op de Bosbaan.

Informatie
Voor algemene informatie, klik hier.
Zie voor de details per wedstrijddatum de online agenda van Willem 3: https://www.willem3.nl/agenda

W3 Regiogroep: Catherine, Els, Maaike, Marina, Minko en Tanja

Regional rowing competitions Amsterdam – Calendar 2024

Regional rowing competitions will be organized again this year for rowers from S1 qualifications. The competitions have a friendly character and are intended for novice and recreational rowers who enjoy rowing a competition. In each category the winning team receives a cake, and in the final on the Bosbaan a medal.

Dates, locations and registration
• Saturday April 13, 2 p.m. at De Hoop, regioroeien@karzvdehoop.nl
• Saturday May 18, 2 p.m. at RIC, regioroeien@ricamsterdam.nl
• Saturday June 15, 2 p.m. at Poseidon, regioroeien@rzv-poseidon.nl
• Saturday September 7, 2 p.m. at De Amstel, regioroeien@amstelroei.nl
• Saturday October 5, 1 p.m. final on the Bosbaan, organized by Amstelgeuzen and Willem 3, regioroeien@willem3.nl

Members of citizen rowing clubs in the Amsterdam region from Haarlem to Muiden and from Zaandam to Hilversum are very welcome to participate.

To prepare
• Form a team for your desired boat type (C2x+, C4x+ or 4x+).
• Your team can consist of women, men or a mix.
• Think of a nice name for your team under which you will participate.
• Have a good workout, you can always ask the Willem 3 instructors for advice on what you should pay attention to.
• A competent and trained Cox is required.

Participate
The costs are 5 euros per rower. You can register your team through your own club and/or up to 1 week in advance at the organizing rowing club. Registration must be made again for each competition. You can participate in one, several or all competitions.

Participating means:
• Have fun rowing.
• Rowing in competition, testing your strength against peers.
• A final match on the Bosbaan.

Information
For general information, visit https://www.regioroeien.nl/regioamsterdam.
For details per competition date, see Willem 3’s online agenda: https://www.willem3.nl/agenda

W3 Regiogroep: Catherine, Els, Maaike, Marina, Minko and Tanja