MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Roeitocht door de stad, georganiseerd door de Samenwerkende Amsterdamse Roeiverenigingen,  langs een deel van het Amsterdams Light Festival.

Datum: zaterdag 14 januari 2023

Deelname is bedoeld voor ervaren ploegroeiers en zeer ervaren stuurlieden

Programma

  • 15.00 uur verzamelen bij Willem III. Boten klaar maken, en optioneel versieren met lichtjes als je een gooi wilt doen naar de wisseltrofee voor de mooist versierde boot.
  • 15.30 uur vertrek naar De Hoop.
  • 16.00 uur ontvangst op het vlot bij De Hoop met koek en zopie.
  • 16.30 uur gezamenlijke afvaart vanaf De Hoop.

Na de tocht diner, uitreiking wisseltrofee voor de mooist verlichte boot en een gezellig avondprogramma (optioneel).

Aanmelden: Uiterlijk 9 januari 2023 via regioroeien@willem3.nl. Geeft bij aanmelding ajb alvast aan of je ook mee wilt doen met het diner.

Kosten deelname: 7,50 euro pp zonder maaltijd  / 15 euro pp voor de maaltijd en het avondprogramma. Overmaken op: rekening m.keessen NL90INGB0004802713 onder vermelding ALF 2023.

Informatie: regioroeien@willem3.nl

Marina Keessen

Amsterdam Light festival 'Lite' 2022-2023, Saturday 14 January 2023

Rowing tour through the city, organized by the Amsterdam Rowing Associations, along part of the Amsterdam Light Festival.

Date: Saturday, January 14, 2023

Participation is intended for experienced team rowers and very experienced coxswains

Program

  • 15.00 Gathering at Willem III. Prepare boats, and optionally decorate with lights if you want to take a shot at the challenge trophy for the most beautifully decorated boat.
  • 3.30 pm Departure to De Hoop.
  • 16.00 Reception on the raft at De Hoop with cake and zopie.
  • 4.30 pm joint departure from De Hoop.

After the trip, dinner, award ceremony for the most beautifully lit boat and a pleasant evening program (optional).

Registration: No later than 9 January 2023 via regioroeien@willem3.nl. Please indicate when registering whether you also want to join the dinner.

Participation costs: 7.50 euros pp without meal / 15 euros pp for the meal and the evening program. Transfer to: account m.keessen NL90INGB0004802713 stating ALF 2023.

Information: regioroeien@willem3.nl

Marina Keessen