MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Op zaterdag 2 juli 2022 organiseert de Toercommissie de Zomertocht Baambrugge-Vinkeveen. Deze bijzondere tocht, van 40,5km met 2 schutsluizen, is geschikt voor gevorderde roeiers. Je bent de hele dag onderweg. Ga je mee? We verzamelen om 9.00 uur.

Aanmelden
Schrijf jezelf of je ploeg in via toercommissie@willem3.nl onder vermelding van ‘Zomertocht 2022’. Plus (a) je naam (jullie namen), (b) mobiele telefoonnummer(s), (c) je/jullie afroei klasse(n), (d) eventueel je voorkeur voor een wherry of Cx+-boot.

Kosten
Het inschrijfgeld voor leden van Willem III is € 10,- per persoon, inclusief een welkomst drankje en de lunch op het terrein van Kasteel Loenersloot. Deelnemers van andere roeiverenigingen, die een boot van Willem III willen gebruiken, betalen € 15,- per persoon.

Graag overmaken op rekening NL75 RABO 0106 6517 57 t.n.v. R.V. Willem III ovv je naam of de naam van je ploeg als je voor de hele ploeg betaalt. Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail.

Informatie
De Baambrugge-Vinkeveentocht gaat vanaf Willem III door landelijk gebied via de Amstel, de Bullewijk en de Holendrecht naar Abcoude. Je roeit over de Angstel naar Baambrugge en Loenersloot. Na de Demmerikse sluis kom je op de Vinkeveense plassen. Via de Proostdijersluis en het riviertje de Winkel ga je weer richting Ouderkerk.

Vanwege lage bruggen op de route is het van belang dat je goed kunt doorvallen. En dat je in- en uit kunt stappen bij lastige oevers.

Hartelijke groeten en graag tot 2 juli!

Namens de WIII Toercommissie
Berthie, Els en Maaike

2 July 2022 W3 Summer Tour Baambrugge-Vinkeveen. Will you join us?

On Saturday 2 July 2022, the Tour Committee organizes the Summer Tour Baambrugge-Vinkeveen. This special trip, of 40.5 km with 2 locks, is suitable for advanced rowers. You are on the road all day. Will you join us? We gather at 9:00 am.

Sign Up
Register yourself or your team via toercommissie@willem3.nl, stating ‘Zomertocht 2022’. Plus (a) your name(s), (b) mobile phone number(s), (c) your rowing class(es), (d) any preference for a wherry or Cx+ boat.

Cost
The registration fee for members of Willem III is € 10 per person, including a welcome drink and lunch on the grounds of Loenersloot Castle. Participants of other rowing clubs who want to use a Willem III boat pay € 15,- per person.

Please transfer to account NL75 RABO 0106 6517 57 in the name of R.V. Willem III stating your name or the name of your team if you pay for the entire team. After registration you will receive a confirmation email.

Information
The Baambrugge-Vinkeveen tour goes from Willem III through rural areas via the Amstel, the Bullewijk and the Holendrecht to Abcoude. You row across the Angstel to Baambrugge and Loenersloot. After the Demmerikse lock you come to the Vinkeveense Plassen. Via the Proostdijersluis and the small river de Winkel you go back to Ouderkerk.

Due to low bridges on the route, it is important that you can fall through. And that you can get in and out at difficult banks.

Kind regards and see you July 2!

On behalf of the WIII Tour Committee
Berthie, Els and Maaike