MENU

Geen vaarverbod

Vaarverbod

Geachte Willem III leden,

Weer worden we geconfronteerd met een stijgende lijn in het aantal besmettingen. Ook de sport, en daarmee Willem III, wordt daarom aan nieuwe regels gehouden door de overheid. Wij steunen natuurlijk de strijd tegen het virus. Het belangrijkste middel dat wordt ingezet is de QR-code die laat weten of je gevaccineerd, hersteld of getest bent.

Wat gaat het betekenen:

 • Allereerst aan iedereen de opdracht om de basisregels van handen wassen, geen handen geven, elleboogniezen, drukte vermijden, bij klachten testen, etc. weer te gaan uitvoeren.
 • Iedereen vanaf 18 jaar die ons gebouw betreedt moet in het bezit zijn van een geldige QR-code.
 • Wij beschouwen de loodsen voor het pakken van een boot en/of materialen (dus niet voor trainen), de landtong en natuurlijk de vlotten als buiten. Daar is geen QR-code nodig.
 • De KT-ruimte, de ergometers, de sociëteit en haar terras, de werkplaats, kleedkamers, hallen met koffiemachine, douches en toiletten behoeven allemaal een geldige QR-code van iedereen vanaf 18 jaar.
 • Handhaving. Wij zijn gehouden aan controle van de regels. Wij vragen aan iedereen zelf verantwoordelijkheid te nemen en zich aan de regels te houden. Daarnaast zullen wij bij gebruik van de sociëteit, evenementen en simpelweg drukke momenten controleren bij de deur. Verder vragen we alle trainers, instructeurs en andere groep begeleiders verantwoordelijkheid te nemen voor hun groepen. Nogmaals jeugd hoeft niet aan de regels te voldoen.
 • Bij noodgevallen (medisch of omslaan) zijn de nodige redmiddelen als douches, toiletten, EHBO-kist, dekentjes en AED zonder controle beschikbaar.

Bij vragen of opmerkingen horen we het graag op corona@willem3.nl

Namens het bestuur,

Gerrit Blom, voorzitter

Zie verder het Protocol verantwoord sporten

Dear Willem III members,

Once again we are confronted with an increasing trend in the number of infections. Sports, and with it Willem III, are therefore also held to new rules by the government. Of course we support the fight against the virus. The most important tool right now is the QR code which lets you know whether you have been vaccinated, recovered or tested.

What this will mean:

 • First of all, everyone is instructed once again to carry out the basic rules of washing hands, not shaking hands, sneezing into elbows, avoiding crowds, testing for complaints, etc.
 • Anyone from the age of 18 who enters our building must be in possession of a valid QR code.
 • We consider the sheds for grabbing a boat and/or materials (excluding the training room), the headland and of course the rafts as outdoor space. There is no QR code needed.
 • The KT room, the ergometers, the club and its terrace, the workshop, changing rooms, halls with coffee machine, showers and toilets all require a valid QR code for anyone aged 18 and over.
 • Enforcement. We are bound by the rules. We ask everyone to take responsibility themselves and to adhere to the rules. In addition, during busy moments such as events at the club, checks will be made at the door. Furthermore, we ask all trainers, instructors and other group supervisors to take responsibility for their groups. Once again youth under 18 do not have to comply with the rules.
 • In the event of an emergency (medical or emergency), the necessary resources such as showers, toilets, first aid kit, blankets and AED are available without control.

If you have any questions or comments, please let us know at corona@willem3.nl

On behalf of the Board,

Gerrit Blom, chairman

See also the Protocol responsible sports